Salg & leveringsbetingelser

PRISER:

Alle priser er dagspriser, baseret på de på tilbuds- eller ordre-bekræftelsesdatoen gældende priser fra vore leverandører samt gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, men excl. merværdiafgift. Som følge heraf forbeholdes ret til at foretage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af ændringer i førnævnte forhold, som indtræder inden leveringen, f. s. v. angår valutakurser inden betalingen.

I tilfælde, hvor prisen er fastsat under hensyn til et andet lands valuta, sker reguleringen efter kursen, på den dag hvor købers betaling er sælger i hænde. Det vil af den individuelle ordlyd i tilbud eller ordrebekræftelse være angivet om levering sker fra fremmed leverandør.  Hvor intet andet er anført, gælder opgivne priser ab lager.  Al forsendelse sker for købers regning og risiko.

LEVERINGSFORBEHOLD / FORSINKELSE:

Levering, der finder sted indenfor 4 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid, skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering.  I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos vore leverandører eller andre forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vor leveringstid med et tidsrum, svarende til varigheden af den pågældende hindring. Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder sælger sig ret til at annullere ordren.

Sælgers ansvar for forsinkelse kan under ingen omstændigheder overstige det beløb køber har erlagt for den forsinkede leverance, dog maksimalt DKK 100.000. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, følgeskader, tab af goodwill, tab af forventet besparelse eller andet indirekte tab.

REKLAMATIONER:

Reklamationer skal afgives skriftligt og være sælger i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse.  Kvantums-reklamationer skal desuden umiddelbart efter varens modtagelse meddeles pr. telefon, mail eller fax.

MANGLER:

Såfremt der måtte være mangler ved en leverance, er sælger forpligtet og berettiget til at foretage afhjælpning ved udbedring eller omlevering med mangelfri vare efter sælgers valg. Forsendelsesomkostninger ved omlevering betales af sælger. Køber er afskåret for at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder at kræve erstatning, medmindre at udbedring eller omlevering ikke sker inden for rimelig tid.  Sælgers ansvar kan under ingen omstændigheder overstige det beløb køber har erlagt for ydelsen, hvorpå kravet baseres, dog maksimalt DKK 100.000. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, følgeskader, tab af goodwill, tab af forventet besparelse eller andet indirekte tab.

PRODUKTANSVAR

Sælgers produktansvar for skader, som den solgte vare forårsager på personer, fast ejendom, løsøre m.v. er begrænset til DKK 10.000.000. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, avancetab, følgeskader, tab af goodwill, tab af forventet besparelse eller noget andet indirekte tab. Hvis sælger, måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker udover den førnævnte begrænsning af sælgers ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af skade forvoldt af varen. Ovennævnte har ikke betydning for sælgers produktansvar efter ufravigelige lovbestemmelser.

BETALING

Netto kontant. Ved forsinket betaling, herunder hvis betaling ikke finder sted indenfor en aftalt betalingsfrist, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

EJENDOMSFORBEHOLD:

Ejendomsretten til leverede varer forbliver hos sælger frem til det tidspunkt, hvor den fulde købesum er sælger i hænde. Nærværende ejendoms-forbehold skal være gældende til enhver tid.

VÆRNETING M.V.:

Værneting for begge parter er de danske domstole. Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret. Parterne er i forbindelse med ethvert salg omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser udelukket fra at anvende De Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

AFVIGENDE KONDITIONER:

Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges, når der er truffet skriftlig aftale herom.  Eventuelle af køber anførte handelsbetingelser har ingen retsvirkning.